آمریکا در تلاش برای توقیف حدود دو میلیون بشکه نفتی است که تصور می کند نفت ایران است.