مجلس نمایندگان آمریکا از قانونی با هدف افزایش رقابت با چین رونمایی کرد.