ایالات متحده فروش سامانه پیشرفته ضدپهپاد را به قطر تائید کرد.