وزارت خارجه آمریکا فروش سلاح به حکومت مصر را تائید کرد.