رویترز در تحلیلی به بررسی لغو تحریم های آمریکا برای احیای برجام پرداخت.