قانونگذار دموکرات کنگره آمریکا گفته با طرح توزیع جهانی واکسن کرونا مخالف است و واشنگتن باید به دلیل کافی نبودن دوز‌های این واکسن، آن‌ها را ابتدا به متحدانش برساند.