دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اولین مذاکره رو در رو در رده های بالا با کشور رقیب چین را آغاز کرد و گفت که اقدامات چین نظم جهانی را تهدید می کند.