کارشناس مسائل بین الملل در گفتگویی به بررسی مذاکرات ایران و آمریکا، گفتگوهای ایران و عربستان و قراردادهای چین با ایران و کشورهای عربی پرداخت.