– آمریکا از شهروندان خود خواست هرچه زودتر خاک روسیه را ترک کنند.