سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با بیان این که روزهای بازگشت امام خمینی (ره) از تبعید به ایران از مصادیق ایام الله بود؛ گفت: ایران یک قدرت بزرگ منطقه ای است و تهدید اسرائیلی ها فقط برای ارعاب است و می دانند که پاسخ جمهوری اسلامی شدید بوده و پیامدهای سنگینی برای آنان خواهد داشت.