آمریکا اعلام کرده که آماده ورود به دیپلماسی جدی و پایدار با کره شمالی است.