رسانه های ژاپنی از آمادگی توکیو برای انتقال گاز مایع به اروپا در صورت تشدید اوضاع بر سر بحران اوکراین خبر دادند.