آذربایجان با در نظر گرفتن حذف واقعیت اشغال خاک این کشور، آماده عادی سازی روابط با ارمنستان بر اساس رعایت دقیق اصول قانون بین المللی به ویژه در مورد حاکمیت، تمامیت ارضی و ثبات مرز‌های بین المللی است.