وزارت کشور مصر برای مقابله با فراخوان های برگزاری تظاهرات در روز جمعه آینده که در فضای مجازی به تظاهرات «۱۱/۱۱» معروف شده، وضعیت آماده باش کامل اعلام کرد.