حریق گسترده در جنگل‌های آمریکا وضعیت آب و هوا در مناطق مسکونی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.