همین چندوقت پیش بود که رسانه‌ها و کارشناسان از موفقیت آلمان در مدیریت مسئولانه بحران کرونا می‌گفتند و آن را با مدیریت شکست‌خورده در آمریکا و انگلیس مقایسه می‌کردند. رهبری دقیق و پراگماتیک خانم مرکل در کنار توجه به نظرات علمی کارشناسان و پایبندی به توصیه‌ها و پروتکل‌های عمومی، این موفقیت را موجب شده ‌بود.