صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور روسیه را متهم کرد علیه غرب جنگ صلیبی به راه انداخته است.