سویه امیکرون کرونا درحال گسترش در نقاط مختلف دنیا است.