پس از کشمکش‌های دیپلماتیک چند ماهه، علی باقری به بروکسل و مسکو سفر کرد تا بار دیگر مذاکرات برجامی از سر گرفته شود. تحرک دیپلماتیکی که مورد توجه گسترده بین المللی قرار گرفته و واکنش‌های مختلفی را در بر داشته است.