سه روز پیش ایروان و باکو یکدیگر را به حملات مرزی متهم کردند. همچنین تنش ها در امتداد بزرگراه بین المللی که ارمنستان را به ایران وصل می کند به وجود آمده که بر اساس توافق آتش بس سه جانبه نوامبر ۲۰۲۰ سران روسیه، ارمنستان و آذربایجان به باکو تحویل داده شد و در آن یک پاسگاه مرزی روسیه برای تضمین تردد آزادانه افراد و وسایل نقلیه ایجاد شده است.