در میانه اقدامات ابتکاری سیاستمداران برای خروج از بحران سودان، تلویزیون رسمی این کشور از برکناری «مبارک محمود»، دادستان کل و ۷ دادستان ارشد سودان توسط «عبدالفتاح برهان»، فرمانده ارتش کشور خبر داد.