ناسا سرانجام ماموریت آرتمیس یک خود را از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به سمت ماه پرتاب کرد.