جمهوری آذربایجان به تازگی موشک‌های هوا به هوا ساخت رژیم صهیونیستی را برای جنگنده‌های میگ -۲۹ نیروی هوایی خود دریافت کرد.