جمهوری آذربایجان اجساد ۱۳ سربازی که در درگیری‌های مرزی در سپتامبر/شهریور گذشته کشته شدند را به ارمنستان تحویل داد.