رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت: در حالی که نگاه‌ها به بحران اوکراین است، دیگر بحران‌ها که منجر به رنج مردم شده است به فراموشی سپرده نشود.