پلیس واشنگتن گفته در تحقیقات اولیه نتوانسته به مدارک کافی برای متهم کردن افسری که با تیراندازی مرگبار به سمت «اشلی بابیت» باعث مرگ دلخراش او در کنگره شد، دست یابد.