شمار قربانیان کرونا در آمریکا با تاخت و تاز گونه دلتای این ویروس به رغم واکسیناسیون گسترده، امروز پنجشنبه به وقت محلی از۷۵۰ هزار نفر گذشت.