سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که کمیته اضطراری این سازمان تصمیم گرفته است که آبله میمون باید همچنان به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشت جهانی طبقه بندی شود.